logo
خرید آپارتمان در تهران

  جستجو بر اساس

  نوع قرارداد

  نوع ملک

  محله

  قیمت متری آپارتمان در محمودیه

  خرید و فروش زمین و کلنگی در محمودیه

  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۸ متر بر ۱۲ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۸ متر بر ۱۲ دو بر

  زمین و کلنگی

  328متر

  39 ساله

  4خواب

  2پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/03/21
  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۰ متر بر ۱۲ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۰ متر بر ۱۲ دو بر

  اکازیون

  زمین و کلنگی

  320متر

  39 ساله

  4خواب

  2پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/03/13
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۰ متر بر ۳۰ با ۸۳۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۰ متر بر ۳۰ با ۸۳۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1270متر

  39 ساله

  8خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/03/09
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۳ متر بر ۲۹ با ۸۹۲ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۶۳ متر بر ۲۹ با ۸۹۲ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1263متر

  39 ساله

  6خواب

  4پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/03/04
  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۴ متر با بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۱۴ متر با بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  314متر

  39 ساله

  3خواب

  2پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/31
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۸۵ متر بر ۲۰ با ۸۶۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۸۵ متر بر ۲۰ با ۸۶۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1285متر

  39 ساله

  6خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/28
  فروش کلنگی محمودیه ۳۴۲ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۴۲ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  342متر

  39 ساله

  6خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/24
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۸۰ متر بر ۲۹ با ۹۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۸۰ متر بر ۲۹ با ۹۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1280متر

  39 ساله

  8خواب

  4پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/17
  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۰ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۰ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  320متر

  39 ساله

  4خواب

  2پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/09
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۴۰ متر بر ۳۰ متر با ۷۹۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۴۰ متر بر ۳۰ متر با ۷۹۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1240متر

  39 ساله

  8خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/06
  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۵ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۳۲۵ متر بر ۱۳ دو بر

  زمین و کلنگی

  325متر

  39 ساله

  4خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/02/02
  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۶ متر بر ۳۰ با ۸۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  خرید و فروش

  فروش کلنگی محمودیه ۱۲۷۶ متر بر ۳۰ با ۸۵۰ متر بنا

  زمین و کلنگی

  1276متر

  9 ساله

  6خواب

  3پارکینگ

  یکتا

  یکتا

  1403/01/29